messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ จำลองการทำเหมืองพลอยในอดีต
การอบรมให้ความรู้กับนักเรียน คณะศึกษาดูงาน การอบรมให้ความรู้กับนักเรียน คณะศึกษาดูงาน
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ประวัติความเป็นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งครอบครัวลักคุณะประสิทธิ์ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 14 แปลง เนื้อที่รวม 160 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวาตั้งอยู่ที่ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อประโยชน์ในมูลนิธิชัยพัฒนา โดยที่ดินฯ ดังกล่าว สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 วัตถุประสงค์โครงการ / เป้าหมาย 1. อนุรักษ์ รักษาและฟื้นฟูสภาพป่าชุมชน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการให้มีสภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนกับชุมชน 2. พัฒนาพื้นที่ของโครงการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. พัฒนาพื้นที่โครงการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอาชีพการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ 4. พัฒนาพื้นที่โครงการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลักษณะโครงการ / กิจกรรมภายในโครงการ 1. กิจกรรมโครงการอบรมการเพาะและขยายพันธุ์พืช 2. กิจกรรมโครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพร 3. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 4. กิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยหมักเติมอากาศ 5. กิจกรรมโครงการการผลิตกระดาษจากต้นกล้วย สถานที่ตั้งโครงการ ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งโครงการ : 53 หมู่ 6 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 เบอร์ติดต่อ : 085-2812344 , 089-8338600 (ผู้ประสานงานโครงการ) อีเมล์ : anget.chaipat@hotmail.com
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญรอปรับปรุง
จำลองการทำเหมืองพลอยในอดีตรอปรับปรุง
สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

จำลองการทำเหมืองพลอยในอดีต
การอบรมให้ความรู้กับนักเรียน คณะศึกษาดูงาน

การอบรมให้ความรู้กับนักเรียน คณะศึกษาดูงาน
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

ประวัติความเป็นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งครอบครัวลักคุณะประสิทธิ์ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 14 แปลง เนื้อที่รวม 160 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวาตั้งอยู่ที่ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อประโยชน์ในมูลนิธิชัยพัฒนา โดยที่ดินฯ ดังกล่าว สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 วัตถุประสงค์โครงการ / เป้าหมาย 1. อนุรักษ์ รักษาและฟื้นฟูสภาพป่าชุมชน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการให้มีสภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนกับชุมชน 2. พัฒนาพื้นที่ของโครงการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. พัฒนาพื้นที่โครงการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอาชีพการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ 4. พัฒนาพื้นที่โครงการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลักษณะโครงการ / กิจกรรมภายในโครงการ 1. กิจกรรมโครงการอบรมการเพาะและขยายพันธุ์พืช 2. กิจกรรมโครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพร 3. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 4. กิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยหมักเติมอากาศ 5. กิจกรรมโครงการการผลิตกระดาษจากต้นกล้วย สถานที่ตั้งโครงการ ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งโครงการ : 53 หมู่ 6 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 เบอร์ติดต่อ : 085-2812344 , 089-8338600 (ผู้ประสานงานโครงการ) อีเมล์ : anget.chaipat@hotmail.com
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

รอปรับปรุง
จำลองการทำเหมืองพลอยในอดีต

รอปรับปรุง
info_outline วิสัยทัศน์
นโยบาย วิสัยทัศน์ และคำขวัญ เทศบาลตำบลตกพรมนโยบาย เศรษฐกิจก้าวหน้า การกีฬาก้าวไกล น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีอาชีพ วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลตกพรม (พ.ศ.2561-2565) ตกพรมเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภค และคมนาคมครบครัน สร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง ดำรงอยู่ด้วยความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลตกพรม (พ.ศ.2566 - 2570) "ตกพรมเมืองอยู่ดีคนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี" คำขวัญตำบลตกพรม หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้
นโยบาย วิสัยทัศน์ และคำขวัญ เทศบาลตำบลตกพรม

 

นโยบาย

เศรษฐกิจก้าวหน้า การกีฬาก้าวไกล น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีอาชีพ

 

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลตกพรม

ตกพรมเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภค และคมนาคมครบครัน สร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง ดำรงอยู่ด้วยความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

 

คำขวัญตำบลตกพรม

หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้

 

วิสัยทัศน์
นโยบาย วิสัยทัศน์ และคำขวัญ เทศบาลตำบลตกพรม

นโยบาย เศรษฐกิจก้าวหน้า การกีฬาก้าวไกล น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีอาชีพ วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลตกพรม (พ.ศ.2561-2565) ตกพรมเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภค และคมนาคมครบครัน สร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง ดำรงอยู่ด้วยความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลตกพรม (พ.ศ.2566 - 2570) "ตกพรมเมืองอยู่ดีคนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี" คำขวัญตำบลตกพรม หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้
นโยบาย วิสัยทัศน์ และคำขวัญ เทศบาลตำบลตกพรม

 

นโยบาย

เศรษฐกิจก้าวหน้า การกีฬาก้าวไกล น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี มีอาชีพ

 

วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลตกพรม

ตกพรมเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภค และคมนาคมครบครัน สร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง ดำรงอยู่ด้วยความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง

 

คำขวัญตำบลตกพรม

หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้

 

place ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสถิติประชากรรอปรับปรุง
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล / แขวง เขตพื้นที่ตำบลตกพรม ตรวจสอบข้อมูลเดือนมีนาคม 2564รอปรับปรุง
สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง เขตพื้นที่ตำบลตกพรม ตรวจสอบข้อมูลเดือน มีนาคม 2564รอปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลตกพรมที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลตกพรม ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีระยะห่างจากอำเภอประมาณ 35 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประณีตและตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ และเทศบาลตำบลอ่างคีรี จังหวัดจันทบุรี เนี้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 53,593.75 ไร่ หรือ 85.75 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม สลับเนินเขาสูงและป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ส้ม และสวนยางพารา
ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลตกพรม

 

ที่ตั้ง   สำนักงานเทศบาลตำบลตกพรม  ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ตำบลตกพรม  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีระยะห่างจากอำเภอประมาณ 35 กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี

ทิศใต้     ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประณีตและตำบลสะตอ  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ และเทศบาลตำบลอ่างคีรี จังหวัดจันทบุรี


เนี้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 53,593.75 ไร่ หรือ 85.75 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม สลับเนินเขาสูงและป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ส้ม และสวนยางพารา

จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 4,167 คน ชาย 2,018 / หญิง 2,149
ชื่อหมู่บ้าน
รวมประชากร
แยกเป็นชาย
แยกเป็นหญิง
หมู่ที่ 1 บ้านตกซี 410 201 209
หมู่ที่ 2 บ้านตกพรม 467 236 231
หมู่ที่ 3 บ้านสะตอน้อย 462 212 250
หมู่ที่ 4 บ้านสีเสียด 237 121 116
หมู่ที่ 5 บ้านเพกา 548 265 283
หมู่ที่ 6 บ้านอ่างเอ็ด 322 160 162
หมู่ที่ 7 บ้านปงซี 245 105 140
หมู่ที่ 8 บ้านวันทอง 335 159 176
หมู่ที่ 9 บ้านลำอ่อน 400 202 198
หมู่ที่ 10 บ้านบ่อกลาง 367 182 185
หมู่ที่ 11 บ้านชากราว 369 172 197

 จำนวนครัวเรือน 1,569 หลัง

ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน (หลัง)
หมู่ที่ 1 บ้านตกซี 130
หมู่ที่ 2 บ้านตกพรม 187
หมู่ที่ 3 บ้านสะตอน้อย 166
หมู่ที่ 4 บ้านสีเสียด 79
หมู่ที่ 5 บ้านเพกา 247
หมู่ที่ 6 บ้านอ่างเอ็ด 122
หมู่ที่ 7 บ้านปงซี 96
หมู่ที่ 8 บ้านวันทอง 115
หมู่ที่ 9 บ้านลำอ่อน 135
หมู่ที่ 10 บ้านบ่อกลาง 135
หมู่ที่ 11 บ้านชากราว 158


ข้อมูลอ้างอิง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตกพรม ณ เดือน สิงหาคม 2563

ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลสถิติประชากร

รอปรับปรุง
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล / แขวง เขตพื้นที่ตำบลตกพรม ตรวจสอบข้อมูลเดือนมีนาคม 2564

รอปรับปรุง
สถิติบ้านจากทะเบียนบ้าน ตรวจสอบข้อมูลแยกรายพื้นที่ ระดับตำบล/แขวง เขตพื้นที่ตำบลตกพรม ตรวจสอบข้อมูลเดือน มีนาคม 2564

รอปรับปรุง
ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลตกพรม

ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลตกพรม ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยมีระยะห่างจากอำเภอประมาณ 35 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประณีตและตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ และเทศบาลตำบลอ่างคีรี จังหวัดจันทบุรี เนี้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 53,593.75 ไร่ หรือ 85.75 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม สลับเนินเขาสูงและป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ส้ม และสวนยางพารา
ข้อมูลเกี่ยวกับ เทศบาลตำบลตกพรม

 

ที่ตั้ง   สำนักงานเทศบาลตำบลตกพรม  ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 6 ตำบลตกพรม  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี  โดยมีระยะห่างจากอำเภอประมาณ 35 กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง  ดังนี้

ทิศเหนือ       ติดต่อกับ เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี

ทิศใต้     ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลวังสรรพรส  อำเภอขลุง  จังหวัดจันทบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประณีตและตำบลสะตอ  อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด

ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไพ และเทศบาลตำบลอ่างคีรี จังหวัดจันทบุรี


เนี้อที่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 53,593.75 ไร่ หรือ 85.75 ตารางกิโลเมตร

ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม สลับเนินเขาสูงและป่าไม้ พื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นสวนผลไม้ เช่น เงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ส้ม และสวนยางพารา

จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่บ้าน จำนวนประชากร 4,167 คน ชาย 2,018 / หญิง 2,149
ชื่อหมู่บ้าน
รวมประชากร
แยกเป็นชาย
แยกเป็นหญิง
หมู่ที่ 1 บ้านตกซี 410 201 209
หมู่ที่ 2 บ้านตกพรม 467 236 231
หมู่ที่ 3 บ้านสะตอน้อย 462 212 250
หมู่ที่ 4 บ้านสีเสียด 237 121 116
หมู่ที่ 5 บ้านเพกา 548 265 283
หมู่ที่ 6 บ้านอ่างเอ็ด 322 160 162
หมู่ที่ 7 บ้านปงซี 245 105 140
หมู่ที่ 8 บ้านวันทอง 335 159 176
หมู่ที่ 9 บ้านลำอ่อน 400 202 198
หมู่ที่ 10 บ้านบ่อกลาง 367 182 185
หมู่ที่ 11 บ้านชากราว 369 172 197

 จำนวนครัวเรือน 1,569 หลัง

ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน (หลัง)
หมู่ที่ 1 บ้านตกซี 130
หมู่ที่ 2 บ้านตกพรม 187
หมู่ที่ 3 บ้านสะตอน้อย 166
หมู่ที่ 4 บ้านสีเสียด 79
หมู่ที่ 5 บ้านเพกา 247
หมู่ที่ 6 บ้านอ่างเอ็ด 122
หมู่ที่ 7 บ้านปงซี 96
หมู่ที่ 8 บ้านวันทอง 115
หมู่ที่ 9 บ้านลำอ่อน 135
หมู่ที่ 10 บ้านบ่อกลาง 135
หมู่ที่ 11 บ้านชากราว 158


ข้อมูลอ้างอิง สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลตกพรม ณ เดือน สิงหาคม 2563


× เทศบาลตำบลตกพรม