messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box กองการศึกษา
นางสาวณิทดาภัทร กุลกิจ
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0594338
นางสาวณิทดาภัทร กุลกิจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0594338
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา โพธิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายอภิสิทธิ์ เมืองเฟือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์
ครูชำนาญการ (คศ.2) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4185507
นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4185507
(ว่าง)
ครู
นางสาววงศ์รจนา ทัฬหะ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวธนาวดี อัฐธิยศ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอรวรรณ มูลราช
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวศรัญญา หลไธสงค์
ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวอรพรรณ มูลราช
ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมาบริการ)

× เทศบาลตำบลตกพรม