info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 771
account_box กองการศึกษา
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์
ครู
นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์
ครู
(ว่าง)
ครู
(ว่าง)
ครู
นายธนศักดิ์ โพธิ์ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายธนศักดิ์ โพธิ์ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา โพธิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา โพธิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายอภิสิทธิ์ เมืองเฟือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ เมืองเฟือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
( ว่าง )
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
( ว่าง )
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาววงศ์รจนา ทัฬหะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาววงศ์รจนา ทัฬหะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวธนาวดี อัฐธิยศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธนาวดี อัฐธิยศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรวรรณ มูลราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรวรรณ มูลราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรัญญา หลไธสงค์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรัญญา หลไธสงค์
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024