เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายชานนท์ ขุนจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 0861388824
นายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 099-0959418
นางธนภร คงชู
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 062-4919564
นางจิระประไพ หิงประโคน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายธวัฒชัย พิทักษ์
นักป้องกันฯปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6451548
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
นางสาวปิยะนุช บุญเกณฑ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 062-1682373
( ว่าง )
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาววราภรณ์ นิคมเอนกอภิชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 098-4944616
นางสาวหยาดนภา กระจ่างฉาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอุดมพงษ์ ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายสามารถ พรมมี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวนีรนุช ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุนิสา บรรฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิพรรณพร สีสด
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
นายณัฐนท โพธิสาร
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
นายอดิศร เกาะน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางนภากรณ์ สุริฉาย
ภารโรง
นายวุฒิพงค์ งามวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นางสาวอารีรัตน์ บาฬี
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นางสาวอริสา พานิชานุรักษ์
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
-ว่าง-
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายถาวร วรโคตร
คนงานประจำรถขยะ
นายเยือน ชุนชิต
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญมา สุภาสาร
คนงานประจำรถขยะ
( ว่าง )
คนงานประจำรถขยะ


× เทศบาลตำบลตกพรม