info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 23
account_box สำนักปลัดเทศบาล
จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0890498775
จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0890498775
นางสาววนิดา พูลพัก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0973641495
นางสาววนิดา พูลพัก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0973641495
นางธนภร คงชู
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางธนภร คงชู
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0990959418
นายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0990959418
นางสาวจิระประไพ รักษา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวจิระประไพ รักษา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
( ว่าง )
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( ว่าง )
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสุวรรณา ภูกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุวรรณา ภูกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
( ว่าง )
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ว่าง )
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววราภรณ์ นิคมเอนกอภิชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาววราภรณ์ นิคมเอนกอภิชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอุดมพงษ์ ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายอุดมพงษ์ ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายสามารถ พรมมี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายสามารถ พรมมี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวนีรนุช ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนีรนุช ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวหยาดนภา กระจ่างฉาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวหยาดนภา กระจ่างฉาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิพรรณพร สีสด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววิพรรณพร สีสด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสัมฤทธิ์ พวงพันธ์
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
นายสัมฤทธิ์ พวงพันธ์
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
นายณัฐนท โพธิสาร
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
นายณัฐนท โพธิสาร
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
นายอดิศร เกาะน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอดิศร เกาะน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางนภากรณ์ สุริฉาย
ภารโรง
นางนภากรณ์ สุริฉาย
ภารโรง
นายวุฒิพงค์ งามวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวุฒิพงค์ งามวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นางสาวณัฐพร ทรัพย์สมบัติ
คนงาน
นางสาวณัฐพร ทรัพย์สมบัติ
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นางสาวอริสา พานิชานุรักษ์
คนงาน
นางสาวอริสา พานิชานุรักษ์
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
นายประจักษ์ มั่นใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประจักษ์ มั่นใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายทิม ชื่นยะปลอก
คนงานประจำรถขยะ
นายทิม ชื่นยะปลอก
คนงานประจำรถขยะ
นายเยือน ชุนชิต
คนงานประจำรถขยะ
นายเยือน ชุนชิต
คนงานประจำรถขยะ
(-ว่าง-)
คนงานประจำรถขยะ
(-ว่าง-)
คนงานประจำรถขยะ
( ว่าง )
คนงานประจำรถขยะ
( ว่าง )
คนงานประจำรถขยะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024