info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 101
เดือนนี้ 4,858
เดือนที่แล้ว 8,414
ทั้งหมด 44,551

account_box สำนักปลัดเทศบาล
(จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง)
หัวหน้าสำนักปลัด
( ว่าง )
นักทรัพยากรบุคคล
( ว่าง )
นักทรัพยากรบุคคล
(นายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางธนภร คงชู)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(นางธนภร คงชู)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(นางสาวจิระประไพ รักษา)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวจิระประไพ รักษา)
นักพัฒนาชุมชน
( ว่าง )
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( ว่าง )
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสุวรรณา ภูกุล)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสุวรรณา ภูกุล)
เจ้าพนักงานธุรการ
( ว่าง )
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ว่าง )
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางสาววราภรณ์ นิคมเอนกอภิชาติ)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางสาววราภรณ์ นิคมเอนกอภิชาติ)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวสรัญญา บำรุงวงษ์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวสรัญญา บำรุงวงษ์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายอุดมพงษ์ ชีวะเจริญ)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นายอุดมพงษ์ ชีวะเจริญ)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นายสามารถ พรมมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(นายสามารถ พรมมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(นางสาวนีรนุช ชีวะเจริญ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวนีรนุช ชีวะเจริญ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวหยาดนภา กระจ่างฉาย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวหยาดนภา กระจ่างฉาย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาววิพรรณพร สีสด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางสาววิพรรณพร สีสด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางสาวเทียนรุ่ง มาลานิยม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวเทียนรุ่ง มาลานิยม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสัมฤทธิ์ พวงพันธ์)
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
(นายสัมฤทธิ์ พวงพันธ์)
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
(นายณัฐนท โพธิสาร)
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
(นายณัฐนท โพธิสาร)
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
(นายอดิศร เกาะน้อย)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายอดิศร เกาะน้อย)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นางนภากรณ์ สุริฉาย)
ภารโรง
(นางนภากรณ์ สุริฉาย)
ภารโรง
(นายวุฒิพงค์ งามวงษ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายวุฒิพงค์ งามวงษ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายบรรพต หอมจันทร์)
พนักงานดับเพลิง
(นายบรรพต หอมจันทร์)
พนักงานดับเพลิง
(นางสาวณัฐพร ทรัพย์สมบัติ)
คนงาน
(นางสาวณัฐพร ทรัพย์สมบัติ)
คนงาน
(นายเจตนิพัทธ์ สีพุฒ)
คนงาน
(นายเจตนิพัทธ์ สีพุฒ)
คนงาน
(นางสาวอริสา พานิชานุรักษ์)
คนงาน
(นางสาวอริสา พานิชานุรักษ์)
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( นายประจักษ์ มั่นใจ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
( นายประจักษ์ มั่นใจ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายทิม ชื่นยะปลอก)
คนงานประจำรถขยะ
(นายทิม ชื่นยะปลอก)
คนงานประจำรถขยะ
(นายเยือน ชุนชิต)
คนงานประจำรถขยะ
(นายเยือน ชุนชิต)
คนงานประจำรถขยะ
(-ว่าง-)
คนงานประจำรถขยะ
(-ว่าง-)
คนงานประจำรถขยะ
( ว่าง )
คนงานประจำรถขยะ
( ว่าง )
คนงานประจำรถขยะ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม