messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายชานนท์ ขุนจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 0861388824
นายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 099-0959418
นางธนภร คงชู
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 062-4919564
นายธวัฒชัย พิทักษ์
นักป้องกัน ฯ ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6451548
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวปิยะนุช บุญเกณฑ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 062-1682373
นางสาววราภรณ์ นิคมเอนกอภิชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 098-4944616
นายสามารถ พรมมี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายอุดมพงษ์ ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวนีรนุช ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวหยาดนภา กระจ่างฉาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิพรรณพร สีสด
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุนิสา บรรฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐนท โพธิสาร
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
นายอดิศร เกาะน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
นายวุฒิพงค์ งามวงษ์
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
นางนภากรณ์ สุริฉาย
ภารโรง
นางสาวอารีรัตน์ บาฬี
คนงาน
นางสาวอริสา พานิชานุรักษ์
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นายถาวร วรโคตร
คนงานประจำรถขยะ
( ว่าง )
คนงานประจำรถขยะ
นายสิทธิพร จิตรจำลอง
คนงานประจำรถขยะ (จ้างเหมาบริการ)
นายบุญมา สุภาสาร
คนงานประจำรถขยะ (จ้างเหมาบริการ)
- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

× เทศบาลตำบลตกพรม