info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 99
เดือนนี้ 4,856
เดือนที่แล้ว 8,412
ทั้งหมด 44,549

place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา)
(สวนป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด)

แหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

พระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การอบรมให้ความรู้กับนักเรียน คณะศึกษาดูงาน

จำลองการทำเหมืองพลอยในอดีต

 

 

 ประวัติความเป็นมา

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งครอบครัวลักคุณะประสิทธิ์ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 14 แปลง เนื้อที่รวม 160 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวาตั้งอยู่ที่ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อประโยชน์ในมูลนิธิชัยพัฒนา โดยที่ดินฯ ดังกล่าว สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544

วัตถุประสงค์โครงการ / เป้าหมาย
1. อนุรักษ์ รักษาและฟื้นฟูสภาพป่าชุมชน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการให้มีสภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนกับชุมชน
2. พัฒนาพื้นที่ของโครงการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาพื้นที่โครงการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอาชีพการเกษตรของราษฎรในพื้นที่
4. พัฒนาพื้นที่โครงการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ลักษณะโครงการ / กิจกรรมภายในโครงการ
1. กิจกรรมโครงการอบรมการเพาะและขยายพันธุ์พืช
2. กิจกรรมโครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพร
3. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ
4. กิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยหมักเติมอากาศ
5. กิจกรรมโครงการการผลิตกระดาษจากต้นกล้วย

สถานที่ตั้งโครงการ
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี
ที่ตั้งโครงการ : 53 หมู่ 6 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110
เบอร์ติดต่อ : 085-2812344 , 089-8338600 (ผู้ประสานงานโครงการ)
อีเมล์ : anget.chaipat@hotmail.com
 
 
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม