messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
place สถานที่ท่องเที่ยว
สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) (สวนป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด) แหล่งเรียนรู้ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสภาพป่าไม้ รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้าใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ และรู้จักใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน
พระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การอบรมให้ความรู้กับนักเรียน คณะศึกษาดูงานจำลองการทำเหมืองพลอยในอดีต

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ
ประวัติความเป็นมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการรับโอนที่ดินซึ่งครอบครัวลักคุณะประสิทธิ์ขอพระราชทานน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน จำนวน 14 แปลง เนื้อที่รวม 160 ไร่ 1 งาน 46 ตารางวาตั้งอยู่ที่ ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เพื่อประโยชน์ในมูลนิธิชัยพัฒนา โดยที่ดินฯ ดังกล่าว สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนาได้ดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2544 วัตถุประสงค์โครงการ / เป้าหมาย 1. อนุรักษ์ รักษาและฟื้นฟูสภาพป่าชุมชน ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่โครงการให้มีสภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนกับชุมชน 2. พัฒนาพื้นที่ของโครงการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3. พัฒนาพื้นที่โครงการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านอาชีพการเกษตรของราษฎรในพื้นที่ 4. พัฒนาพื้นที่โครงการฯ เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ลักษณะโครงการ / กิจกรรมภายในโครงการ 1. กิจกรรมโครงการอบรมการเพาะและขยายพันธุ์พืช 2. กิจกรรมโครงการอบรมการแปรรูปสมุนไพร 3. กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์เรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ 4. กิจกรรมอบรมการทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ/ปุ๋ยหมักเติมอากาศ 5. กิจกรรมโครงการการผลิตกระดาษจากต้นกล้วย สถานที่ตั้งโครงการ ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรี ที่ตั้งโครงการ : 53 หมู่ 6 ตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 22110 เบอร์ติดต่อ : 085-2812344 , 089-8338600 (ผู้ประสานงานโครงการ) อีเมล์ : anget.chaipat@hotmail.com

× เทศบาลตำบลตกพรม