messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9400024
นายเดช เจริญศิลป์
รองนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2633572
นางสาวสรัญญา บำรุงวงษ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 083-0619553
-ว่าง-
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
นางสาวนภาพร เฉลียว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 061 - 6541782
account_box ฝ่ายสภา
นายวัชระ สาวิรัตน์
ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 092-9992558
นายฉลวย ศรีสวัสดิ์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8039649
นางสาวรัตนา ชุ่มกมล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0218300
นางสาวปรีดา แจ่มใส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1129545
นายมานิตย์ พลอยชัยศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1436721
นายสมคิด ทองพูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 062-4651527
นายสมพิศ จิตสุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 092-4020055
นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9468976
นายมานพ ชีวะเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8173790
นายสุพจน์ เมืองเฟือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0952651
นายประเสริฐ มานะเจริญทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6404568
นายสุรกิต บำรุงวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 096-8876114
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 065-2246953
นายชานนท์ ขุนจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1388824
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 065-2246953
นายชานนท์ ขุนจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1388824
นางสาวณิทดาภัทร กุลกิจ
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0594338
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นายชานนท์ ขุนจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
เบอร์โทรศัพท์ : 0861388824
นายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 099-0959418
นางธนภร คงชู
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 062-4919564
นายธวัฒชัย พิทักษ์
นักป้องกัน ฯ ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6451548
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
- ว่าง -
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวปิยะนุช บุญเกณฑ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 062-1682373
นางสาววราภรณ์ นิคมเอนกอภิชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 098-4944616
นายสามารถ พรมมี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายอุดมพงษ์ ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นางสาวนีรนุช ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวหยาดนภา กระจ่างฉาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาววิพรรณพร สีสด
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวสุนิสา บรรฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณัฐนท โพธิสาร
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
นายอดิศร เกาะน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (ผู้มีทักษะ)
นายวุฒิพงค์ งามวงษ์
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
นางนภากรณ์ สุริฉาย
ภารโรง
นางสาวอารีรัตน์ บาฬี
คนงาน
นางสาวอริสา พานิชานุรักษ์
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นายถาวร วรโคตร
คนงานประจำรถขยะ
( ว่าง )
คนงานประจำรถขยะ
นายสิทธิพร จิตรจำลอง
คนงานประจำรถขยะ (จ้างเหมาบริการ)
นายบุญมา สุภาสาร
คนงานประจำรถขยะ (จ้างเหมาบริการ)
- ว่าง -
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองคลัง
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ : 065-2246953
นางสาวกมลวรรณ์ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6515441
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายนิคม ชาญด้วยกิจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8008447
นางสาวแสงนภา ทองสันต์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวบุษยารัตน์ เอี่ยมปรีดา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอารีรัตน์ ชลสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุทธิกานต์ ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชยุดา แสนทวีสุข
พนักงานขับรถยนต์
account_box กองช่าง
นายชานนท์ ขุนจิตต์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1388824
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นางสาวนารี ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวมณฑิรา นิลโกศล
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายธวัช ใจดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวภคินี แก้วน้ำทิพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายกิตติภพ บุญบรรเทิง
คนงาน
นายสุปัญญา สังข์งาม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายรณชัย ใจมั่น
พนักงานผลิตน้ำประปา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองการศึกษา
นางสาวณิทดาภัทร กุลกิจ
นักวิชาการศึกษารักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0594338
นางสาวณิทดาภัทร กุลกิจ
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 081-0594338
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา โพธิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายอภิสิทธิ์ เมืองเฟือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์
ครูชำนาญการ (คศ.2) รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4185507
นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
เบอร์โทรศัพท์ : 086-4185507
(ว่าง)
ครู
นางสาววงศ์รจนา ทัฬหะ
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาวธนาวดี อัฐธิยศ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวอรวรรณ มูลราช
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวศรัญญา หลไธสงค์
ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมาบริการ)
นางสาวอรพรรณ มูลราช
ผู้ดูแลเด็ก (จ้างเหมาบริการ)
folder โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
dashboard โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร[20 มีนาคม 2566]
โครงสร้างฝ่ายการเมือง[20 มีนาคม 2566]
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ (1 ภาพ)[2 มีนาคม 2564]
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (6 ภาพ)[2 มีนาคม 2564]
 

× เทศบาลตำบลตกพรม