info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16
account_box คณะผู้บริหาร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายเดช เจริญศิลป์
รองนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 098-2633572
นายเดช เจริญศิลป์
รองนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 098-2633572
นายกันตภณ ชุ่มกมล
รองนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 039600774
นายกันตภณ ชุ่มกมล
รองนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 039600774
นางสาวสรัญญา บำรุงวงษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 083-0619553
นางสาวสรัญญา บำรุงวงษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 083-0619553
account_box ฝ่ายสภา
นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม
โทร : 039600774
นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม
โทร : 039600774
นายสมพิศ จิตสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายสมพิศ จิตสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นางสาวรัตนา ชุ่มกมล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นางสาวรัตนา ชุ่มกมล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นางสาวปรีดา แจ่มใส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นางสาวปรีดา แจ่มใส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายมานิตย์ พลอยชัยศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายมานิตย์ พลอยชัยศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายสมคิด ทองพูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายสมคิด ทองพูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายวัชระ สาวิรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายวัชระ สาวิรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายมานพ ชีวะเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายมานพ ชีวะเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายสุพจน์ เมืองเฟือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายสุพจน์ เมืองเฟือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายประเสริฐ มานะเจริญทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายประเสริฐ มานะเจริญทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายสุรกิต บำรุงวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายสุรกิต บำรุงวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายฉลวย ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายฉลวย ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาลตำบลตกพรม
โทร : 039 600 774
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาลตำบลตกพรม
โทร : 039 600 774
จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039 600 774
จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039 600 774
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039 600 774
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039 600 774
นางลักษณา โพธิพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039 600 774
นางลักษณา โพธิพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039 600 774
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 039 600 774
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 039 600 774
account_box สำนักปลัดเทศบาล
จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0890498775
จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0890498775
นางสาววนิดา พูลพัก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0973641495
นางสาววนิดา พูลพัก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0973641495
นางธนภร คงชู
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางธนภร คงชู
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0990959418
นายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0990959418
นางสาวจิระประไพ รักษา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวจิระประไพ รักษา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
( ว่าง )
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( ว่าง )
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสุวรรณา ภูกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุวรรณา ภูกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
( ว่าง )
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ว่าง )
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววราภรณ์ นิคมเอนกอภิชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาววราภรณ์ นิคมเอนกอภิชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอุดมพงษ์ ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายอุดมพงษ์ ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายสามารถ พรมมี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายสามารถ พรมมี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวนีรนุช ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนีรนุช ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวหยาดนภา กระจ่างฉาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวหยาดนภา กระจ่างฉาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิพรรณพร สีสด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววิพรรณพร สีสด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสัมฤทธิ์ พวงพันธ์
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
นายสัมฤทธิ์ พวงพันธ์
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
นายณัฐนท โพธิสาร
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
นายณัฐนท โพธิสาร
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
นายอดิศร เกาะน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอดิศร เกาะน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางนภากรณ์ สุริฉาย
ภารโรง
นางนภากรณ์ สุริฉาย
ภารโรง
นายวุฒิพงค์ งามวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
นายวุฒิพงค์ งามวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นางสาวณัฐพร ทรัพย์สมบัติ
คนงาน
นางสาวณัฐพร ทรัพย์สมบัติ
คนงาน
ว่าง
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นางสาวอริสา พานิชานุรักษ์
คนงาน
นางสาวอริสา พานิชานุรักษ์
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
นายประจักษ์ มั่นใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประจักษ์ มั่นใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายทิม ชื่นยะปลอก
คนงานประจำรถขยะ
นายทิม ชื่นยะปลอก
คนงานประจำรถขยะ
นายเยือน ชุนชิต
คนงานประจำรถขยะ
นายเยือน ชุนชิต
คนงานประจำรถขยะ
(-ว่าง-)
คนงานประจำรถขยะ
(-ว่าง-)
คนงานประจำรถขยะ
( ว่าง )
คนงานประจำรถขยะ
( ว่าง )
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นางสาวกมลวรรณ์ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกมลวรรณ์ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวเกศินี สุขสอาด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวเกศินี สุขสอาด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายนิคม ชาญด้วยกิจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายนิคม ชาญด้วยกิจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอารีรัตน์ ชลสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอารีรัตน์ ชลสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญญทรัพย์ พานดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเบญญทรัพย์ พานดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวแสงนภา ทองสันต์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ(จ้างเหมา)
นางสาวแสงนภา ทองสันต์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ(จ้างเหมา)
นางสาวณัฐชา สายสิงห์แก้ว
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
นางสาวณัฐชา สายสิงห์แก้ว
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
account_box กองช่าง
นางลักษณา โพธิพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
นางลักษณา โพธิพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนารี ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวนารี ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวมณฑิรา นิลโกศล
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นางสาวมณฑิรา นิลโกศล
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายธวัช ใจดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายธวัช ใจดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
นายสุปัญญา สังข์งาม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุปัญญา สังข์งาม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุนัน หอมจันทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุนัน หอมจันทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองการศึกษา
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์
ครู
นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์
ครู
(ว่าง)
ครู
(ว่าง)
ครู
นายธนศักดิ์ โพธิ์ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายธนศักดิ์ โพธิ์ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา โพธิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา โพธิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายอภิสิทธิ์ เมืองเฟือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายอภิสิทธิ์ เมืองเฟือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
( ว่าง )
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
( ว่าง )
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาววงศ์รจนา ทัฬหะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาววงศ์รจนา ทัฬหะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวธนาวดี อัฐธิยศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวธนาวดี อัฐธิยศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรวรรณ มูลราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรวรรณ มูลราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรัญญา หลไธสงค์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรัญญา หลไธสงค์
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
folder โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
dashboard โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ (1 ภาพ) [2 มีนาคม 2564]
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (6 ภาพ) [2 มีนาคม 2564]
 
บุคลากรภายใน
dashboard ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024