เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายเดช เจริญศิลป์
รองนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 098-2633572
นายกันตภณ ชุ่มกมล
รองนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 039600774
นางสาวสรัญญา บำรุงวงษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 083-0619553
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาลตำบลตกพรม
โทร : 083-6144152
account_box ฝ่ายสภา
นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม
โทร : 039600774
นายสมพิศ จิตสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นางสาวรัตนา ชุ่มกมล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นางสาวปรีดา แจ่มใส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายมานิตย์ พลอยชัยศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายสมคิด ทองพูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายวัชระ สาวิรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายมานพ ชีวะเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายสุพจน์ เมืองเฟือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายประเสริฐ มานะเจริญทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายสุรกิต บำรุงวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
นายฉลวย ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาลตำบลตกพรม
โทร : 039 600 774
จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039 600 774
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039 600 774
นางลักษณา โพธิพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039 600 774
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 039 600 774
account_box สำนักปลัดเทศบาล
จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 0890498775
นางสาววนิดา พูลพัก
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทร : 0973641495
นางธนภร คงชู
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 0990959418
นางสาวจิระประไพ รักษา
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
( ว่าง )
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสุวรรณา ภูกุล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
( ว่าง )
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววราภรณ์ นิคมเอนกอภิชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอุดมพงษ์ ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายสามารถ พรมมี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวนีรนุช ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวหยาดนภา กระจ่างฉาย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิพรรณพร สีสด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสัมฤทธิ์ พวงพันธ์
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
นายณัฐนท โพธิสาร
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
นายอดิศร เกาะน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางนภากรณ์ สุริฉาย
ภารโรง
นายวุฒิพงค์ งามวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นางสาวณัฐพร ทรัพย์สมบัติ
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นางสาวอริสา พานิชานุรักษ์
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
นายประจักษ์ มั่นใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายทิม ชื่นยะปลอก
คนงานประจำรถขยะ
นายเยือน ชุนชิต
คนงานประจำรถขยะ
(-ว่าง-)
คนงานประจำรถขยะ
( ว่าง )
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นางสาวกมลวรรณ์ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวเกศินี สุขสอาด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายนิคม ชาญด้วยกิจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอารีรัตน์ ชลสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญญทรัพย์ พานดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวแสงนภา ทองสันต์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ(จ้างเหมา)
นางสาวณัฐชา สายสิงห์แก้ว
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
account_box กองช่าง
นางลักษณา โพธิพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(ว่าง)
นายช่างโยธา
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนารี ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวมณฑิรา นิลโกศล
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายธวัช ใจดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
( ว่าง )
คนงาน
นายสุปัญญา สังข์งาม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุนัน หอมจันทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองการศึกษา
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์
ครู
(ว่าง)
ครู
นายธนศักดิ์ โพธิ์ทอง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา โพธิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายอภิสิทธิ์ เมืองเฟือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
( ว่าง )
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาววงศ์รจนา ทัฬหะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวธนาวดี อัฐธิยศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรวรรณ มูลราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรัญญา หลไธสงค์
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
folder โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
dashboard โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ (1 ภาพ) [2 มีนาคม 2564]
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (6 ภาพ) [2 มีนาคม 2564]