เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box คณะผู้บริหาร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 081-9400024
นายเดช เจริญศิลป์
รองนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 098-2633572
นายกันตภณ ชุ่มกมล
รองนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 039600774
นางสาวสรัญญา บำรุงวงษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 083-0619553
-ว่าง-
ปลัดเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : -
account_box ฝ่ายสภา
นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง
ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 084-9468976
นายสมพิศ จิตสุข
รองประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 092-4020055
นางสาวรัตนา ชุ่มกมล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0218300
นางสาวปรีดา แจ่มใส
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 062-4651527
นายมานิตย์ พลอยชัยศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1436721
นายสมคิด ทองพูล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 062-4651527
นายวัชระ สาวิรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 092-9992558
นายมานพ ชีวะเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8173790
นายสุพจน์ เมืองเฟือง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-0952651
นายประเสริฐ มานะเจริญทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 094-6404568
นายสุรกิต บำรุงวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 096-8876114
นายฉลวย ศรีสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8039649
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตกพรม
เบอร์โทรศัพท์ : 039 600 774
นางสาวพิลินธา รักขพันธ์ ณ หนองคาย
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทรศัพท์ : 039 600 774
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทรศัพท์ : 039 600 774
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ : 039 600 774
นางสาวพิลินธา รักขพันธ์ ณ หนองคาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 039 600 774
account_box สำนักปลัดเทศบาล
นางสาวพิลินธา รักขพันธ์ ณ หนองคาย
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ : 062-5628363
นายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 0990959418
นางธนภร คงชู
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางจิระประไพ หิงประโคน
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายธวัฒชัย พิทักษ์
นักป้องกันฯ ปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ : 098-6451548
-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคคล
-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
( ว่าง )
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาววราภรณ์ นิคมเอนกอภิชาติ
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวหยาดนภา กระจ่างฉาย
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายอุดมพงษ์ ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
นายสามารถ พรมมี
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวนีรนุช ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุนิสา บรรฤทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิพรรณพร สีสด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
นายณัฐนท โพธิสาร
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
นายอดิศร เกาะน้อย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางนภากรณ์ สุริฉาย
ภารโรง
นายวุฒิพงค์ งามวงษ์
พนักงานขับรถยนต์
ว่าง
พนักงานดับเพลิง
นางสาวอารีรัตน์ บาฬี
คนงาน
ว่าง
คนงาน
นางสาวอริสา พานิชานุรักษ์
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
นายประจักษ์ มั่นใจ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายถาวร วรโคตร
คนงานประจำรถขยะ
นายเยือน ชุนชิต
คนงานประจำรถขยะ
นายบุญมา สุภาสาร
คนงานประจำรถขยะ
( ว่าง )
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นางสาวกมลวรรณ์ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายนิคม ชาญด้วยกิจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอารีรัตน์ ชลสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวชยุดา แสนทวีสุข
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวแสงนภา ทองสันต์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ(จ้างเหมา)
นางสาวบุษยารัตน์ เอี่ยมปรีชา
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
นางสาวสุทธิกานต์ ชีวะเจริญ
บันทึกข้อมูล
account_box กองช่าง
นางสาวววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นางสาวเทียนรุ่ง มาลานิยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนารี ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวมณฑิรา นิลโกศล
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
นายธวัช ใจดี
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นายกิตติภพ บุญบรรเทิง
คนงาน
นายสุปัญญา สังข์งาม
พนักงานผลิตน้ำประปา
นายสุนัน หอมจันทร์
พนักงานผลิตน้ำประปา
ว่าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองการศึกษา
นางสาวพิลินธา รักขพันธ์ ณ หนองคาย
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์
ครู
(ว่าง)
ครู
ว่าง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา โพธิน
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายอภิสิทธิ์ เมืองเฟือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
( ว่าง )
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นางสาววงศ์รจนา ทัฬหะ
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
นางสาวธนาวดี อัฐธิยศ
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรวรรณ มูลราช
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวศรัญญา หลไธสงค์
ผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก
folder โครงสร้างหน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
dashboard โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
โครงสร้างคณะผู้บริหาร [20 มีนาคม 2566]
โครงสร้างฝ่ายการเมือง [20 มีนาคม 2566]
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ (1 ภาพ) [2 มีนาคม 2564]
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (6 ภาพ) [2 มีนาคม 2564]