info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 93
เดือนนี้ 4,850
เดือนที่แล้ว 8,406
ทั้งหมด 44,543

account_box คณะผู้บริหาร
(นายสุนทร สันติมิตร)
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 0949813443
(นายสุนทร สันติมิตร)
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 0949813443
(นายชุมพล เจนจัดการ)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
(นายชุมพล เจนจัดการ)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
(นายสุรพงษ์ บำรุงวงษ์)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
(นายสุรพงษ์ บำรุงวงษ์)
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
(นายกันตภณ ชุ่มกมล)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
(นายกันตภณ ชุ่มกมล)
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
(นายพิสิฐชัย นิสัยซื่อ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
(นายพิสิฐชัย นิสัยซื่อ)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 039600774
account_box ฝ่ายสภา
(นางสาวสุโก บำรุง)
ประธานสภาเทศบาล
(นางสาวสุโก บำรุง)
ประธานสภาเทศบาล
(นายสมพิศ จิตสุข)
รองประธานสภาเทศบาล
(นายสมพิศ จิตสุข)
รองประธานสภาเทศบาล
(นางสาวรัตนา ชุ่มกมล)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นางสาวรัตนา ชุ่มกมล)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายโกวิท กะจะวงษ์)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายโกวิท กะจะวงษ์)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายจารึก อินญาญานยศ)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายจารึก อินญาญานยศ)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายชัชวาลย์ สีสด)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายชัชวาลย์ สีสด)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายธัญญา ชัยมงคล)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายธัญญา ชัยมงคล)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายประเสริฐ มานะเจริญทรัพย์)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายประเสริฐ มานะเจริญทรัพย์)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวัชระ สาวิรัตน์)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายวัชระ สาวิรัตน์)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายสุทิน ศรีหมื่น)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายสุทิน ศรีหมื่น)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายอดิศักดิ์ สันติมิตร)
สมาชิกสภาเทศบาล
(นายอดิศักดิ์ สันติมิตร)
สมาชิกสภาเทศบาล
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 039 600 774
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 039 600 774
จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039 600 774
จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 039 600 774
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039 600 774
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 039 600 774
นางลักษณา โพธิพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039 600 774
นางลักษณา โพธิพงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 039 600 774
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 039 600 774
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 039 600 774
account_box สำนักปลัดเทศบาล
(จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง)
หัวหน้าสำนักปลัด
(จ่าเอกพงษ์ธวัช บำรุง)
หัวหน้าสำนักปลัด
( ว่าง )
นักทรัพยากรบุคคล
( ว่าง )
นักทรัพยากรบุคคล
(นายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายพีรณัฏฐ์ สิงหพันธ์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางธนภร คงชู)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(นางธนภร คงชู)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
(นางสาวจิระประไพ รักษา)
นักพัฒนาชุมชน
(นางสาวจิระประไพ รักษา)
นักพัฒนาชุมชน
( ว่าง )
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
( ว่าง )
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสุวรรณา ภูกุล)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสุวรรณา ภูกุล)
เจ้าพนักงานธุรการ
( ว่าง )
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
( ว่าง )
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางสาววราภรณ์ นิคมเอนกอภิชาติ)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางสาววราภรณ์ นิคมเอนกอภิชาติ)
นักจัดการงานทั่วไป
(นางสาวสรัญญา บำรุงวงษ์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวสรัญญา บำรุงวงษ์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายอุดมพงษ์ ชีวะเจริญ)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นายอุดมพงษ์ ชีวะเจริญ)
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
(นายสามารถ พรมมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(นายสามารถ พรมมี)
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(นางสาวนีรนุช ชีวะเจริญ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวนีรนุช ชีวะเจริญ)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวหยาดนภา กระจ่างฉาย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวหยาดนภา กระจ่างฉาย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาววิพรรณพร สีสด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางสาววิพรรณพร สีสด)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
(นางสาวเทียนรุ่ง มาลานิยม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นางสาวเทียนรุ่ง มาลานิยม)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(นายสัมฤทธิ์ พวงพันธ์)
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
(นายสัมฤทธิ์ พวงพันธ์)
พนักงานขับรถยนต์ (ผู้มีทักษะ)
(นายณัฐนท โพธิสาร)
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
(นายณัฐนท โพธิสาร)
พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)
(นายอดิศร เกาะน้อย)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายอดิศร เกาะน้อย)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นางนภากรณ์ สุริฉาย)
ภารโรง
(นางนภากรณ์ สุริฉาย)
ภารโรง
(นายวุฒิพงค์ งามวงษ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายวุฒิพงค์ งามวงษ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายบรรพต หอมจันทร์)
พนักงานดับเพลิง
(นายบรรพต หอมจันทร์)
พนักงานดับเพลิง
(นางสาวณัฐพร ทรัพย์สมบัติ)
คนงาน
(นางสาวณัฐพร ทรัพย์สมบัติ)
คนงาน
(นายเจตนิพัทธ์ สีพุฒ)
คนงาน
(นายเจตนิพัทธ์ สีพุฒ)
คนงาน
(นางสาวอริสา พานิชานุรักษ์)
คนงาน
(นางสาวอริสา พานิชานุรักษ์)
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
( นายประจักษ์ มั่นใจ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
( นายประจักษ์ มั่นใจ)
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(นายทิม ชื่นยะปลอก)
คนงานประจำรถขยะ
(นายทิม ชื่นยะปลอก)
คนงานประจำรถขยะ
(นายเยือน ชุนชิต)
คนงานประจำรถขยะ
(นายเยือน ชุนชิต)
คนงานประจำรถขยะ
(-ว่าง-)
คนงานประจำรถขยะ
(-ว่าง-)
คนงานประจำรถขยะ
( ว่าง )
คนงานประจำรถขยะ
( ว่าง )
คนงานประจำรถขยะ
account_box กองคลัง
(นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวกมลวรรณ์ ศิริสวัสดิ์)
นักวิชาการการเงินและบัญชี
(นางสาวกมลวรรณ์ ศิริสวัสดิ์)
นักวิชาการการเงินและบัญชี
(นางสาวเกศินี สุขสอาด)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นางสาวเกศินี สุขสอาด)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(นายนิคม ชาญด้วยกิจ)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายนิคม ชาญด้วยกิจ)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวกรรณิกา บุญชิต)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวกรรณิกา บุญชิต)
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
(นางสาวอารีรัตน์ ชลสินธ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวอารีรัตน์ ชลสินธ์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวเบญญทรัพย์ พานดง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาวเบญญทรัพย์ พานดง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(นายไพรวรรณ กุลาวงษ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นายไพรวรรณ กุลาวงษ์)
พนักงานขับรถยนต์
(นางสาวแสงนภา ทองสันต์)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(นางสาวแสงนภา ทองสันต์)
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(นางสาวณัฐชา สายสิงห์แก้ว)
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
(นางสาวณัฐชา สายสิงห์แก้ว)
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
account_box กองช่าง
(นางลักษณา โพธิพงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางลักษณา โพธิพงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาวนารี ชีวะเจริญ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นางสาวนารี ชีวะเจริญ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(นางสาวมณฑิรา นิลโกศล)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
(นางสาวมณฑิรา นิลโกศล)
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
(นายธวัช ใจดี)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
(นายธวัช ใจดี)
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
( ว่าง )
คนงาน
( ว่าง )
คนงาน
(นายสุปัญญา สังข์งาม)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายสุปัญญา สังข์งาม)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายสุนัน หอมจันทร์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
(นายสุนัน หอมจันทร์)
พนักงานผลิตน้ำประปา
( นายวิชัย สมจิตร์ )
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
( นายวิชัย สมจิตร์ )
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
account_box กองการศึกษา
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์)
ครู
(นางสาวปุญญิสา คุ้มวงษ์)
ครู
(ว่าง)
ครู
(ว่าง)
ครู
(นายธนศักดิ์ โพธิ์ทอง)
นักวิชาการศึกษา
(นายธนศักดิ์ โพธิ์ทอง)
นักวิชาการศึกษา
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา โพธิน)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(ว่าที่ร้อยตรีหญิงจันทิมา โพธิน)
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
(นายอภิสิทธิ์ เมืองเฟือง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายอภิสิทธิ์ เมืองเฟือง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
( ว่าง )
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
( ว่าง )
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
(นางสาววงศ์รจนา ทัฬหะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(นางสาววงศ์รจนา ทัฬหะ)
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(นางสาวธนาวดี อัฐธิยศ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวธนาวดี อัฐธิยศ)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอรวรรณ มูลราช)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวอรวรรณ มูลราช)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวศรัญญา หลไธสงค์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวศรัญญา หลไธสงค์)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวศันสนีย์ บุตรกลิ่น)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวศันสนีย์ บุตรกลิ่น)
ผู้ดูแลเด็ก
folder โครงสร้างหน่วยงาน
dashboard โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการ (1 ภาพ) [2 มีนาคม 2564]
แผนผังโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (6 ภาพ) [2 มีนาคม 2564]
 
บุคลากรภายใน
dashboard ผู้บริหารองค์กร
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม