info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 756
account_box กองคลัง
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นางสาวกมลวรรณ์ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวกมลวรรณ์ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวเกศินี สุขสอาด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางสาวเกศินี สุขสอาด
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นายนิคม ชาญด้วยกิจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นายนิคม ชาญด้วยกิจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอารีรัตน์ ชลสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอารีรัตน์ ชลสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวเบญญทรัพย์ พานดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวเบญญทรัพย์ พานดง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
(ว่าง)
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวแสงนภา ทองสันต์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ(จ้างเหมา)
นางสาวแสงนภา ทองสันต์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ(จ้างเหมา)
นางสาวณัฐชา สายสิงห์แก้ว
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
นางสาวณัฐชา สายสิงห์แก้ว
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024