messager
 
เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ตกพรม
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box กองคลัง
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
เบอร์โทรศัพท์ : 065-2246953
นางสาวกมลวรรณ์ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
เบอร์โทรศัพท์ : 095-6515441
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายนิคม ชาญด้วยกิจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-8008447
นางสาวแสงนภา ทองสันต์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวบุษยารัตน์ เอี่ยมปรีดา
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอารีรัตน์ ชลสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุทธิกานต์ ชีวะเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวชยุดา แสนทวีสุข
พนักงานขับรถยนต์

× เทศบาลตำบลตกพรม