เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_box กองคลัง
นางสาววัชชรินทร์ บุญมั่น
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง ระดับต้น)
นางสาวกมลวรรณ์ ศิริสวัสดิ์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
ว่าง
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายนิคม ชาญด้วยกิจ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวอารีรัตน์ ชลสินธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
( ว่าง )
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวชยุดา แสนทวีสุข
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวแสงนภา ทองสันต์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ(จ้างเหมา)
นางสาวบุษยารัตน์ เอี่ยมปรีชา
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
นางสาวสุทธิกานต์ ชีวะเจริญ
บันทึกข้อมูล