ผลสำรวจความคิดเห็น  (ทำแบบสำรวจ จำนวน 85 คน )
เพศ
ชาย
51.66%
หญิง
48.34%
สถานภาพผู้ตอบ
ผู้รับบริการ
27.99%
เจ้าหน้าที่/พนักงานของรัฐ
24.91%
ผู้เข้าใช้บริการทั่วไป
22.87%
อื่นๆ
24.23%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
พอใจมากที่สุด
24.00%
พอใจมาก
22.67%
ปานกลาง
18.67%
พอใจน้อย
16.00%
พอใจน้อยที่สุด
18.67%
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
พอใจมากที่สุด
22.00%
พอใจมาก
26.00%
ปานกลาง
18.00%
พอใจน้อย
18.00%
พอใจน้อยที่สุด
16.00%
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจสะดวก รวดเร็ว
พอใจมากที่สุด
25.00%
พอใจมาก
31.82%
ปานกลาง
13.64%
พอใจน้อย
15.91%
พอใจน้อยที่สุด
13.64%
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
พอใจมากที่สุด
28.21%
พอใจมาก
38.46%
ปานกลาง
12.82%
พอใจน้อย
12.82%
พอใจน้อยที่สุด
7.69%
การให้บริการเป็นระบบและเป็นขั้นตอน
พอใจมากที่สุด
24.39%
พอใจมาก
26.83%
ปานกลาง
24.39%
พอใจน้อย
12.20%
พอใจน้อยที่สุด
12.20%
มีระยะในการให้บริการที่เหมาะสมกับสภาพงาน
พอใจมากที่สุด
22.86%
พอใจมาก
37.14%
ปานกลาง
20.00%
พอใจน้อย
11.43%
พอใจน้อยที่สุด
8.57%
มีการให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อน-หลัง อย่างยุติธรรม
พอใจมากที่สุด
28.57%
พอใจมาก
30.95%
ปานกลาง
16.67%
พอใจน้อย
11.90%
พอใจน้อยที่สุด
11.90%
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
พอใจแล้ว ลดเวลาในการให้บริการ เพิ่มอาคารสำนักงานในการให้บริการ บริการดีแล้วครับ ชื่นชมค่ะ -