ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง