ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง กองคลัง เทศบาลตำบลตกพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง