ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการศึกษานอกสถานที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตกพรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง