ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตกพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง