ชื่อเรื่อง : ซื้อขอบบ่อซีเมนต์ สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกที่ต้นทาง ชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง