ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง สำหรับใช้ในโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกาารคัดแยกที่ต้นทางชุดที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง