ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาตามโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน) ของเทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง