ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด เทศบาลตำบลตกพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง