ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตกพรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง