ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตกพรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง