ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ สำหรับโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง