ชื่อเรื่อง : ซื้อนม ยู เอช ที ให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลตกพรม และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง