ชื่อเรื่อง : ซื้อวสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด เทศบาลตำบลตกพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง