ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการต่าง ๆ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตกพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง