ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตกพรม หมู่ที่ 2 บ้านตกพรม ตำบลตกพรม เชื่อมหมู่ที่ 7 บ้านเขาทอง ตำบลบ่อเวฬุ โดยวิธีคัดเลือก