ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการซ่อมครุภัณฑ์/วัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง เทศบาลตำบลตกพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง