ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลตกพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง