ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบริการจัดทำตรายาง สำนักปลัด เทศบาลตำบลตกพรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง