ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง-๓๒๙๐ จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง