ชื่อเรื่อง : กิจกรรมปลูกฝังค่านิยมการทำงานอย่างสุจริต โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กรและนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียด : เพื่อระดมความคิด และปลูกฝังให้พนักงานมีการทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส รวมทั้งยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน
ชื่อไฟล์ : Dk3xAMBThu25447.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : RVexcCAThu25456.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้