เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
ประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566
รายละเอียด : วันนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม นายธงชัย จ่าแท่นทะรัง ประธานสภาเทศบาลตำบลตกพรม เป็นประธานในการประชุมสภาเทศบาลตำบลตกพรม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีนายชุมพล เจนจัดการ นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลตกพรม รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม มีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ระเบียบวาระที่ 1 ประธานสภาแจ้งต่อที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องกระทู้ถามต่างๆ ระเบียบวาระที่ 4 เสนอเรื่องพิจารณา - ญัตติ เรื่อง ขอโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 - ญัตติ เรื่อง เทศบัญญัติบ่อบำบัดน้ำเสีย - การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566 และสมัยแรกของปี 2567 ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
ผู้โพส : admin