info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 4
play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล/ลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น ของเทศบาลตำบลตกพรม ณ 1 เมษายน 2564 ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
insert_drive_file ประกาศกำหนดการลามาสายเพื่อประกอบการเลื่อขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file ประกาศผล การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1/2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการลาของพนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 185 |
insert_drive_file สรุประเบียบการลา ของข้าราชการ ทต.ตกพรม 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187 |
insert_drive_file สรุประเบียบการลา ของพนักงานจ้าง ทต.ตกพรม 63 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188 |
insert_drive_file การให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน - โครงการพัฒนาบุคลากร 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186 |
insert_drive_file สรุปการดูศึกษางาน เรื่องการปฏิบัติงานราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรม การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180 |
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024
นายชุมพล เจนจัดการ
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
โทร : 081-9400024