เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
play_arrow คู่มือประชาชน
insert_drive_file แบบฟอร์มคำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใช้น้ำตามเดิม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขอเลิกใช้น้ำประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การถอนเงินประกันการใช้น้ำประปาชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 264
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขอหยุดใช้น้ำประปาเป็นการชั่วคราว poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 261
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขอโอนสิทธิการใช้น้ำประปาให้ผู้อื่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใช้น้ำประปาชั่วคราว/ถาวร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 260
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 241
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับชําระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 256
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยความพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 242
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 248
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 247
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 251
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3