info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

คำขวัญตำบลตกพรม : หลากหลายสมุนไพร งามวิไลธรรมชาติ ประวัติศาสตร์อัญมณี มากมีผลไม้ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 61
เดือนนี้ 4,818
เดือนที่แล้ว 8,374
ทั้งหมด 44,511

play_arrow คู่มือประชาชน
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การขออนุญาตทําการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การแจ้งขอทําหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทําลาย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 86 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศ โดยมีหลักฐานการเกิด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทย ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับแจ้งการตายเกินกําหนด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87 |
insert_drive_file คู่มือสําหรับประชาชน : การรับแจ้งการย้ายเข้า poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
1 - 20 (ทั้งหมด 53 รายการ) 1 2 3
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม
(นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลตกพรม