เทศบาลตำบลตกพรม info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

เทศบาลตำบลตกพรม

อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลตกพรม อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี
account_balance กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file กฎกระทรวง ว่าด้วยการควบคุมป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
find_in_page บทกำหนดโทษ เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 455
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดท าประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 259
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 233
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.25ุ61 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 229
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 230
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 222
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 300
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 294
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 304
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 302
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2