ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

กองการศึกษากง
นางชุธิฎา  ปีเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
รักษาราชการแทนหัวหน้ากองการศึกษา

ออย
นางธานิยา  คุ้มวงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

ครตม
นางสาวปุญญิสา  คุ้มวงษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

sop1
นางสาวปณิชา  ธรรมเกษร 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ


Dividers_ (18)
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com