ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

สำนักปลัดเทศบาล

CCI15072557
นายกระจ่าง กิจจานุกิจวัฒนา
ปลัดเทศบาลunnamed

นางสาวกัลยา ใจยนต์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


กง
นางชุธิฎา  ปีเจริญ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
thiwa
นายทิวา  วงษ์ธรรม
นักพัฒนาชุมชน
พอน
นางจันทรา  คงชู
เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร
 
หนอย
นางสาวนรรศิริ  ชีวะเจริญ
บุคลากร
 
CCF28082558 00000
จ่าเอกโสฬส  สิทธิเวช
เจ้าพนักงานธุรการ
 
varaporn
นางสาววราภรณ์  นิคมเอนกอภิชาติ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 
supod
นายสุพจน์  เมืองเฟือง 
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 
samat
นายสามารถ  พรมมี  
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
 
sarunya
นางสาวสรัญญา  บำรุงวงษ์ 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ตน 
นายอุดมพงษ์  ชีวะเจริญ 
 ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์

นางสาวหยาดนภา  กระจ่างฉาย 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
 
sumrit
นายสัมฤทธิ์  พวงพันธ์ 
พนักงานจ้างทั่วไป
benja
นายเบญจะ  คุ้มวงษ์ 
พนักงานจ้างทั่วไป
       
nattanot kiattisak    
 นายณัฐนท   โพธิสาร 
พนักงานดับเพลิง
 นายเกียรติศักดิ์  สาหุทัศ 
พนักงานดับเพลิง
 
 
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com