ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

ด้านการบริการพื้นฐาน

h06
1. การคมนาคม

มีถนนดิน  ถนนลูกรัง  ถนนคอนกรีต  และถนนลาดยาง  ระยะทางประมาณ  150  กิโลเมตร  โดยแยกเป็น
1.1 ถนนดินและถนนลูกรัง มี  70  สาย
1.2 ถนนลาดยาง มี  7  สาย
1.3 ถนนคอนกรีต มี  16  สาย
1.4 สะพานคอนกรีต มี  8  แห่ง

2. การโทรคมนาคม

- โทรศัพท์สาธารณะมีใช้  10  หมู่บ้าน  ยังไม่มี  1  หมู่บ้าน
- โทรศัพท์ใช้ในบ้านมีเพียงบางส่วนยังไม่ทั่วถึงทั้งตำบล
- เทศบาลตำบลตกพรมให้บริการ  Internet  ตำบล

3. การไฟฟ้า

- ไฟฟ้าใช้ในหมู่บ้านมีครบทุกหมู่บ้านแต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน
- ไฟฟ้าสาธารณะมีทุกหมู่บ้านบ้านละ  10  ดวง

4. แหล่งน้ำธรรมชาติ

- คลอง  11  แห่ง  คลองที่สำคัญ  คือ  
1. คลองเวฬุไหลผ่าน  หมู่ที่ 1, 4 , 2 , 5 ,10  ระยะทาง 15 กิโลเมตร  โดยประมาณ
2. คลองสะตอน้อยไหลผ่าน  หมู่ที่ 3 ,7    ระยะทาง  20  กิโลเมตร
3. คลองสะตอใหญ่ไหลผ่าน  หมู่ที่ 8, 7    ระยะทาง  20  กิโลเมตร

5. แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย                      3  แห่ง
- บ่อโยก                 22 แห่ง
- สระน้ำสาธารณะ      6  แห่ง
- อ่างเก็บน้ำ             1  แห่ง   (บ้านชากราว)
- บ่อน้ำตื้น               50 แห่ง  (มีทุกหมู่บ้าน)


39890
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com