ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 PDF พิมพ์
กิจกรรมเด่นๆเทศบาล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 08 มกราคม 2016 เวลา 00:00

โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

ด้วยวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมของทุก ๆ ปี ได้กำหนดให้เป็น “วันเด็กแห่งชาติ” ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานเอกชน ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับวันเด็กแห่งชาติ ทุกปี ตลอดมา เทศบาลตำบลตกพรม ในฐานะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนของชาติซึ่งถือได้ว่าเด็กคือผู้ใหญ่ที่ดีและจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับต่างชาติในอนาคต และในปี พ.ศ. 2559 วันเสาร์ที่สองของเดือน มกราคม เทศบาลตำบลตกพรม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมงานวันเด็กขึ้นในวันที่ 8 มกราคม 2559 โดยมีกิจกรรมหลายอย่างเพื่อให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเป็นอนาคตที่ดีของประเทศชาติตลอดไป

a 1 a 1 a 1
a 1 a 1 a 1
a 1 a 1 a 1
a 1 a 1 a 1
a 1 a 1 a 1
a 16 a 16 a 16
a 16 a 16 a 16
a 16 a 16 a 16
a 16 a 16 a 16
LAST_UPDATED2
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com