ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

ประกาศรับชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ ประจำปี 2558 PDF พิมพ์
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์
เขียนโดย office   
ประกาศ เทศบาลตำบลตกพรม 
ขอให้ประชาชน ผู้มีหน้าที่ชำระภาษีและค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ คือ
          1. ภาษีบำรุงท้องที่                      วันที่   1    มกราคม  2558   ถึง  วันที่   30  เมษายน 2558
  
          2. ภาษีโรงเรื่อนและที่ดิน               วันทีี   1    มกราคม  2558   ถึง  วันที่   31  มีนาคม  2558
         
          3. ภาษีป้าย                              วันที่   1    มกราคม  2558   ถึง  วันที่   31  มีนาคม  2558    
 
          4. ค่าธรรมเนียมควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

โดยให้นำมาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมได้ที่  กองคลัง    สำนักงานเทศบาลตำบลตกพรม 
** ในวันและ เวลาราชการ**
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com