ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

คู่มือประชาชนกองคลัง
กองคลัง

คู่มือประชาชนกองคลัง

Attachments:
Download this file (24.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499.docx)24.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499.docx[ ]36 Kb
Download this file (28.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน).docx)28.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน).docx[ ]35 Kb
Download this file (32.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ).docx)32.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ).docx[ ]36 Kb
Download this file (61.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง.docx)61.การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง.docx[ ]32 Kb
Download this file (206การขอรับบำเหน็จตกทอด.docx)206การขอรับบำเหน็จตกทอด.docx[ ]33 Kb
Download this file (207การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน.docx)207การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือน.docx[ ]31 Kb
Download this file (208การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท.docx)208การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท.docx[ ]32 Kb
Download this file (209การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท.docx)209การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท.docx[ ]32 Kb
Download this file (210การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง.docx)210การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง.docx[ ]32 Kb
Download this file (211การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.docx)211การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.docx[ ]32 Kb
Download this file (212การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ.docx)212การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ.docx[ ]37 Kb
Download this file (215.การรับชำระภาษีป้าย.docx)215.การรับชำระภาษีป้าย.docx[ ]34 Kb
Download this file (216การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.docx)216การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.docx[ ]33 Kb
Download this file (222.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.docx)222.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.docx[ ]37 Kb
Download this file (223.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร.docx)223.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร.docx[ ]37 Kb
Download this file (224.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.docx)224.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.docx[ ]36 Kb
Download this file (225.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.docx)225.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.docx[ ]39 Kb
Download this file (227.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.docx)227.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.docx[ ]38 Kb
Download this file (230.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป.docx)230.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป.docx[ ]38 Kb
Download this file (232.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.docx)232.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด.docx[ ]37 Kb
Download this file (233.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ต)233.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ต[ ]37 Kb
Download this file (234.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.docx)234.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ.docx[ ]36 Kb
Download this file (235.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.docx)235.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.docx[ ]38 Kb
Download this file (237.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.docx)237.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป.docx[ ]37 Kb
Download this file (240.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป.docx)240.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป.docx[ ]37 Kb
Download this file (264.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.docx)264.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.docx[ ]33 Kb
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com