ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

คู่มือประชาชนสำนักปลัด
สำนักปลัด

คู่มือประชาชนสำนักปลัด

Attachments:
Download this file (35การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร.docx)35การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร.docx[ ]31 Kb
Download this file (36การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ.docx)36การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ.docx[ ]32 Kb
Download this file (37การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน.do)37การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน.do[ ]31 Kb
Download this file (38บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ.docx)38บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ.docx[ ]34 Kb
Download this file (39การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย.docx)39การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย.docx[ ]34 Kb
Download this file (43การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน.docx)43การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน.docx[ ]35 Kb
Download this file (58 การขอเลขที่บ้าน.docx)58 การขอเลขที่บ้าน.docx[ ]31 Kb
Download this file (59การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว.docx)59การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว.docx[ ]31 Kb
Download this file (60 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา ๒๐-๑.docx)60 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา ๒๐-๑.docx[ ]32 Kb
Download this file (64การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.docx)64การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.docx[ ]31 Kb
Download this file (65การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.docx)65การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน.docx[ ]31 Kb
Download this file (66การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลใน.docx)66การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลใน.docx[ ]31 Kb
Download this file (67การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสา)67การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสา[ ]31 Kb
Download this file (69การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน.docx)69การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน.docx[ ]30 Kb
Download this file (70การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย.docx)70การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย.docx[ ]30 Kb
Download this file (71การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร.docx)71การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร.docx[ ]31 Kb
Download this file (72การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร.docx)72การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร.docx[ ]31 Kb
Download this file (80การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน.docx)80การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน.docx[ ]31 Kb
Download this file (81การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม.do)81การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม.do[ ]32 Kb
Download this file (82การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจัก)82การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจัก[ ]32 Kb
Download this file (83การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไ)83การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไ[ ]28 Kb
Download this file (84การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย.docx)84การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย.docx[ ]31 Kb
Download this file (85การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง.doc)85การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง.doc[ ]32 Kb
Download this file (86การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย.docx)86การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย.docx[ ]31 Kb
Download this file (87การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ.docx)87การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ.docx[ ]32 Kb
Download this file (88การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว.docx)88การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว.docx[ ]32 Kb
Download this file (89การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ.docx)89การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ.docx[ ]32 Kb
Download this file (90 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด.docx)90 การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด.docx[ ]32 Kb
Download this file (91การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ.docx)91การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ.docx[ ]32 Kb
Download this file (92การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499.docx)92การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499.docx[ ]31 Kb
Download this file (93การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมา)93การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมา[ ]32 Kb
Download this file (94การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน.docx)94การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน.docx[ ]32 Kb
Download this file (95การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน.docx)95การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน.docx[ ]31 Kb
Download this file (96การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน  (1)96การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน (1[ ]31 Kb
Download this file (97การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับ.docx)97การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ -ตายหรือจำหน่าย- ในทะเบียนบ้านฉบับ.docx[ ]32 Kb
Download this file (98การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น.docx)98การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น.docx[ ]32 Kb
Download this file (99การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน.docx)99การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน.docx[ ]32 Kb
Download this file (100การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง.docx)100การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง.docx[ ]31 Kb
Download this file (101การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี.docx)101การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี.docx[ ]31 Kb
Download this file (102การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น.docx)102การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น.docx[ ]31 Kb
Download this file (103การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น  (1).docx)103การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น (1).docx[ ]31 Kb
Download this file (104การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน.docx)104การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน.docx[ ]31 Kb
Download this file (105การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ.docx)105การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ.docx[ ]31 Kb
Download this file (106การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร.docx)106การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร.docx[ ]30 Kb
Download this file (107การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ.docx)107การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ.docx[ ]31 Kb
Download this file (108การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น.docx)108การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น.docx[ ]31 Kb
Download this file (109การรับแจ้งการตายเกินกำหนด.docx)109การรับแจ้งการตายเกินกำหนด.docx[ ]31 Kb
Download this file (110การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น.docx)110การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น.docx[ ]31 Kb
Download this file (111การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ.docx)111การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ.docx[ ]30 Kb
Download this file (112การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม.docx)112การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม.docx[ ]30 Kb
Download this file (113การรับแจ้งการย้ายเข้า.docx)113การรับแจ้งการย้ายเข้า.docx[ ]31 Kb
Download this file (114การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน.docx)114การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน.docx[ ]31 Kb
Download this file (115การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ.docx)115การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ.docx[ ]31 Kb
Download this file (116การรับแจ้งการย้ายปลายทาง.docx)116การรับแจ้งการย้ายปลายทาง.docx[ ]31 Kb
Download this file (117การรับแจ้งการย้ายออก.docx)117การรับแจ้งการย้ายออก.docx[ ]31 Kb
Download this file (118การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง.docx)118การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง.docx[ ]32 Kb
Download this file (119การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย.docx)119การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย.docx[ ]31 Kb
Download this file (120การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน.docx)120การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน.docx[ ]31 Kb
Download this file (124การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่น.docx)124การอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุลกรณีเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่น.docx[ ]30 Kb
Download this file (125การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญ)125การออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวเพื่อประกอบการขอแปลงสัญ[ ]31 Kb
Download this file (126การออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบ.docx)126การออกหนังสือรับรองการเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าวเพื่อประกอบ.docx[ ]30 Kb
Download this file (150การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์   (1).docx)150การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (1).docx[ ]34 Kb
Download this file (156การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.docx)156การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.docx[ ]32 Kb
Download this file (157การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.docx)157การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.docx[ ]33 Kb
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com