ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลตกพรม
"ตกพรมเมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคและคมนาคมครบครัน
  สร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง  ดำรงอยู่ด้วยความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง"
 
ตกพรมเมืองน่าอยู่
    บ้านเมืองสะอาดปราศจากขยะ สุขภาพสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ บำรุงศาสนา การศึกษา วัฒนธรรม สร้างโอกาสการศึกษาทั่วถึง ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม บุคลากรของรัฐพร้อมบริการด้วยประสิทธิภาพ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นโดยยึดหลักประชาธิปไตย ประชาชนทันโลกทันเหตุการณ์
สาธารณูปโภคและคมนาคมครบครัน
   การคมนาคมขนส่งใช้ได้ตลอดปี สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สะดวกสบาย ครบครัน
สร้างเศรษฐกิจให้มั่นคง
   เกษตรยั่งยืน รายได้มั่นคง เสริมสร้างอำนาจต่อรองของเกษตรกร การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตร สร้างรายได้เสริมให้ประชาชน
ดำรงอยู่ด้วยความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง
   ครอบครัวอบอุ่นห่างไกลยาเสพติด ปราศจากโรคติดต่อ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชน องค์กรเครือข่ายภาคประชาชนที่เข้มแข็ง เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุและผู้พิการ มีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ
1. พัฒนาเส้นทางคมนาคมให้ใช้ได้ตลอดปี
2. พัฒนาแหล่งน้ำกิน  น้ำใช้  น้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอและมีคุณภาพ
3. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา การกีฬา ศาสนา วัฒนาธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ส่งเสริมและพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
5. ส่งเสริมและพัฒนา กลุ่มอาชีพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
6. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
9. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน
1. การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย
2. ประชาชนมีน้ำกิน น้ำใช้ และน้ำเพื่อการเกษตรที่มีคุณภาพและเพียงพอ
3. การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่ครบครัน
4. เศรษฐกิจมีความมั่นคงและยั่งยืน
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัย
6. ชุมชน/องค์กรภาคประชาชน มีความเข้มแข็ง
7. การเมืองการบริหาร มีความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมและตรวจสอบได้
8. ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่นคงอยู่คู่ลูกหลาน
9. สร้างแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงเกษตร
10. ประชาชนมีคุณภาพด้านการศึกษา ศาสนา สาธารณสุข และการกีฬา

Dividers_ (3)

 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com