ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

นโยบายการบริหารงาน


นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลตำบลตกพรม

. ด้านการเมืองการบริหาร

    ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารงานภายในเทศบาลตำบลตกพรมโดยยึดหลัก

   ๑.๑ ธรรมาภิบาล ซึ่งได้แก่การมีส่วนร่วมของประชาชน , หลักความเสมอภาค  หลักความโปร่งใส ,

          ตรวจสอบได้, หลักความเป็นธรรม , หลักคุณธรรม

   ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัด นครปฐม เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองและเพื่อ           ประโยชน์สุขของประชาชน

   ๑.๓ เสริมสร้างและดูแลให้ประชาชนมีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาล โดยมุ่งเน้นมาตรการทั้งการป้องกัน แก้ไข พร้อมทั้งจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อุบัติภัยธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงและทันท่วงที

   ๑.๔ มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความรวดเร็วและเป็นธรรม โดยการเร่งพัฒนาคุณภาพของพนักงานและลูกจ้างให้มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการประชาชน

   ๑.๕ ส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการปกครองรวมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบ              และประเมินผลการบริหารราชการตั้งแต่กระบวนการตัดสินใจ การกำหนดนโยบาย การจัดซื้อ             จัดจ้าง และการแต่งตั้งถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งเพื่อความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และตอบ               สนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

   ๑.๖ นำวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกเพิ่มขึ้น           และเหมาะสมกับความเจริญของบ้านเมืองรวมทั้งทบทวนระเบียบขั้นตอน และวิธีปฏิบัติงาน               เพื่อให้การบริหารงานมีความยืดหยุ่นมีประสิทธิผลโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีการประเมินผล           ที่เป็นระบบและเป็นธรรม

   ๑.๗ มุ่งพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้มีความรู้ความสามารถก้าวหน้าในวิทยาการสามารถปฏิบัติ             งานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่พึ่งพอใจของประชาชน

   ๑.๘ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้มีหน้าที่เสียภาษี

   ๑.๙ ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยแก่ประชาชนและเยาวชน

   ๑.๑๐ กระจายอำนาจบริหารให้แก่ผู้บริหารระดับรองเป็นผู้ร่วมบริหาร

   ๑.๑๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเน้นการจัดทำประชาคม                 เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยตั้งแต่                               กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ รวมทั้งส่งเสริมให้มีระบบการตรวจสอบความ                    โปร่งใส และประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน

   ๑.๑๒ หลักการทำงานเป็นทีม บริหารงานแบบบูรณาการสามารถให้บริการได้อย่างถูกต้องทั่วถึง                    รวดเร็ว และเป็นธรรม

 

   ๑.๑๓ พัฒนาความรู้ความสามารถของพนักงาน ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน             และทันต่อกระแสโลกาภิวัตน์ได้

   ๑.๑๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย ทันเวลา ถูกต้อง รวดเร็ว

. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านต่าง ๆ โดยการ

   ๒.๑ ปรับปรุงพัฒนาถนนและท่อระบายน้ำให้ได้มาตรฐานสามารถรองรับความเจริญเติบโตของ                  ชุมชนได้ รวมทั้งการปรับปรุงสภาพภูมิศาสตร์

   ๒.๒ ปรับปรุงและพัฒนาไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง และเพียงพอสำหรับความปลอดภัยของ                         ประชาชน

   ๒.๓ วางแผนและจัดระบบกระบวนการแก้ปัญหา น้ำท่วม โดยยึดลักษณะการป้องกันที่ยั่งยืน

. ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

     ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นระบบการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการมุ่งเน้น

     ๓.๑ จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยอย่างทั่วถึงทุกวัน

     ๓.๒ วางระบบการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง

     ๓.๓ วางระบบการขนถ่ายขยะมูลฝอยให้ถูกสุขอนามัย และประหยัด

     ๓.๔ จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขอนามัย

     ๓.๕ วางระบบการจัดการน้ำเสียจากชุมชน

     ๓.๖ ขุดลอกคูคลองโดยใช้วิธีดูดดินเลนและสิ่งปฎิกูลรวมทั้งรักษาคูคลองให้สะอาด

. ด้านสังคม

     พัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม โดยการ

     ๔.๑ ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งความอบอุ่นของครอบครัว

     ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนคณะกรรมการชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย การ                 ปฏิบัติการ การตรวจสอบ และการประเมินผล

     ๔.๓ จัดศาลาประชาคมสำหรับให้ประชาชนจัดกิจกรรมต่าง ๆ

     ๔.๔ สนับสนุนด้านกีฬา การออกกำลังกายสำหรับเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปรวมทั้งจัดสร้าง              ศูนย์กีฬาที่ได้มาตรฐาน

    ๔.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น

    ๔.๖ สนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและ                บรรเทาสาธารณภัยอย่างจริงจัง

. ด้านสาธารณสุข

   ๕.๑ สนับสนุนอาสาสมัครและสาธารณสุขขั้นมูลฐานอย่างเป็นระบบโดยเน้นการทำงานร่วมกันกับ           โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตกพรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการด้านสุขอนามัยอย่าง               ทั่วถึง และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

   ๕.๒ สนับสนุนนโยบายรักษาความสะอาดในทุก ๆ ด้าน

   ๕.๓ วางนโยบายการป้องกันโรคระบาดและการกำจัดพาหะนำโรคต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อ                เนื่อง

   ๕.๔ วางโครงการตรวจเยี่ยมรักษาผู้ด้อยโอกาส เช่น คนพิการ คนชรา

. ด้านเศรษฐกิจ

    ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคการผลิตภายในท้องถิ่นทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรม

    ๖.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนระบบค้าส่งและระบบค้าปลีกของคนไทย

    ๖.๓ วางนโยบายการสร้างงาน และการเพิ่มรายได้ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตกพรม

. ด้านการศึกษา

    ๗.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

    ๗.๒ สนับสนุนการศึกษาภาคบังคับให้เพียงพอ

    ๗.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น

    ๗.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาชีพ จากนโยบายการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น

                         ข้าพเจ้า นายสุนทร  สันติมิตร มีความมุ่งมั่นที่จะทำงานตามนโยบายดังกล่าวให้สำเร็จลุล่วงเป็นที่พอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตกพรม โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน

 


 
 
Dividers_ (5)
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com