ipday

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC ปี 58)

AEC_2

สภาพทางสังคม

h01

1. การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา
- โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
- โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องหมุดประชาชน
- ศูนย์การเรียนของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2  แห่ง
2  แห่ง
1  แห่ง
11  แห่ง
1  แห่ง
1  แห่ง
2. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด 3 แห่ง /สำนักสงฆ์  1 แห่ง

3. สาธารณสุข

- สถานีอนามัยประจำตัวบล / หมู่บ้าน  2  แห่ง
- อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ  ร้อยละ  100

4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบล  (ป้อม)   1  แห่ง
- มีการจัดเวรยามออกตรวจในพื้นที่ตำบลตกพรม15055
 
Powered By :: PAS World Communitcation,.ltd. AND nakhonkorat.com